پوشش زنان لر، چگونه است؟

لباس محلی لرستان

لباس و پوشش هر منطقه نشان دهنده هویت شخصیت تبار اصلالت و فرهنگ ان منطقه و استان است.استان لرستان یکی از با اصالت ترین استان هاست و با پاگذاشتن به عصر تکنولوژی و فراموش کردن فرهنگ ناب ایرانی و پوشش های محلی توسط دیگر مناقق اما هنوز اصالت خود راحفظ کرده است. ادامه خواندن “پوشش زنان لر، چگونه است؟”